Det konservative folkepartis budgettale til budget 2019

Årets Budget har været en barsk omgang. Selv om vi er nået i hus efter flot samarbejde mellem partierne bag budgettet, så kan man alligevel ikke udtrykke den store glæde over resultatet. Dertil er situationen for alvorlig.

Sådan startede budgettalen i 2016 ved 2. behandling af 2017-budgettet. Kan vi bare tage budgettalerne op af skuffen og genbruge dem?
Jeg ved ikke om den gik igen fra tidligere år – men det er efterhånden snarere reglen end undtagelsen, at vi ikke kan ”få enderne til at mødes”. Det er skidt.

På den gode side har samarbejdet partierne imellem – også SF, som har valgt at stå udenfor – har været gode, konstruktive – der har været plads til alle, også selvom vi ikke har været enige. Det har bølget frem og tilbage, og vi har trods hårde forhandlinger (og det er ikke noget vi bare siger hvert år) har vi bevaret en respekt for de forskelligheder vi har haft partierne imellem og det gode forhold til administrationen er vist nok også intakt…

Budgettet er svært – vi har store udgifter, vi har et kæmpe efterslæb på vores bygninger – især skolerne. Vi står overfor nogle betragtelige investeringer bla et nyt plejehjem, boliger til unge mennesker med autisme – for blot at nævne et par.

Færre borgere, der flytter til Egedal, derved mindre skatteindtægter, nye skattefradrag (Jobfradrag), udligningsordning og bloktilskud. Med andre ord, flere udgifter end indtægter.

Budgettet er ikke kønt – især ikke når vi kommer ud i år fire. Det bør hænge bedre sammen – det er kun lige med skindet på næsen vi forlader 2022. Og det er ikke godt nok.
Vi kan ikke blive ved med at skære ned på, det vi kalder varme hænder.
Vi har derfor i forhandlingerne aftalt, at vi skal holde en temadag ultimo 2018, hvor vi tager hul på at finde bedre måder at effektivisere, uden det betyder det store for borgerne. På temadagen skal vi blandt andet drøfte niveauet for mellemleder stillinger i organisationen.

Hvis jeg skal nævne nogle af de ting vi er glade for at have fået med i budgettet er der bla.

 • Hjertestartere bliver flyttet udendørs og serviceres ensartet i hele kommunen
 • Det bliver ikke dyrere for plejehjemsbeboere at få vasket tøj
 • Skolebørnene kan stadig få svømmeundervisning i vand.
 • Og der er stadig samme aktivitetsniveau og personlig betjening på bibliotekerne.
 • Rengøringsområdet slipper for flere effektiviseringer
 • Vi fortsætter med at energioptimere, for at blive bedre på området og for at spare ikke kun på el men også på penge
 • Styrkelse af ”vi lærer sprog” i institutionerne 0-2 år

 

I den kedelige ende:

 • Skal vi sige farvel til medarbejdere – stillinger som vi har nedlagt
 • Der bliver lukkedage i påsken
 • Det bliver dyrere at deltage i undervisning på musikskolen
 • Vi nedjusterer antallet af dagplejere – en tilpasning i forhold til det antal børn der er.

I budgetaftalen er i år indeholdt en noget anderledes og langsigtet plan, investeringsplanen – som vil give os mulighed for at tænke langt blandt andet for børnene.

 • Skolerne skal være fagligt og økonomisk bæredygtige
 • Det skal være inspirerende at gå i skole – i kreative omgivelser
 • Vi skal udnytte vores m2 bedre – og ikke kun på skolerne.

I budgetaftalen er der er skrevet under på at Ganløse fritidsklub skal flytte. Der er også skrevet under på at to skoler – én i Ølstykke og én i Smørum skal lukke.

Vi i byrådet har en pligt til også at tage upopulære beslutninger – det har vi gjort her – det ses på antallet af tilhørere i dag og i mange tråde på Facebook.

Nu skal arbejdet i gang med at samarbejde elever, lærere og skolebestyrelser.

Vi skal sikre at indholdet i vores mange bygninger fortsat er godt, og gerne skulle blive bedre. Det kæmpe efterslæb vi har på vores bygninger, er vi nødt til at nedbringe.

I konservatives budgettale sidste år, handlede det om ”mennesker før mursten” – det er linjen vi fortsætter i byrådet.

For det er ikke mursten og bygninger der er det interessante – det er hvad der er indeni, vi skal værne om og forbedre. Vi skal sørge for at have råd til at vedligeholde vores bygninger, så vi ikke ender med at efterslæbet koster indhold.
Derfor skal vi i gang med at gøre noget.

I Investeringsplanener ligger mange udvidelser – nogle er skal opgaver – andre er noget vi har behov for:

 • De mindre plejehjemsenheder vi har, skal samles for at vi kan yde en bedre pædagogisk støtte til beboerne, og drive dem mere økonomisk. Vi skal have mere for pengene
 • Boliger til 30 unge mennesker med autismediagnoser, hvoraf mange af dem allerede venter på et tilbud nu. De skal have en bolig, som de kan betale og en mulighed for at være i de omgivelser de ønsker og kender.
 • Der skal også bygges et plejehjem til 78 beboere. Til vores ældre, der har brug for ro og pleje i deres sidste år.

Og vi skal fortsat by udvikle:

 • Nogle områder ejer kommunen og der sørger vi for at by udvikle i Investeringsplanen.
 • Andre lægges ud til private udviklingsentreprenører – med forventning om et tæt samarbejde og dialog med kommunen, så vi stadig kan by udvikle bæredygtigt.
 • Det har været småt almene boliger i Egedal kommune – nu er der 270 boliger på vej.

Glædeligt er det også at der i investeringsplanener sat af til:

 • Vi tager imod 5 mio. kr. fra Smørum Fodboldklub, og så bygges der er kunstgræsbane.
 • Vi tager imod ca. 12 mio. til en ny hal i Ølstykke – forudsat at der sælges grunde for 100 mio.
 • Der er forsigtigt skønnet salgsindtægter i perioden på 300 millioner, som er med til at finansiere de mange anlæg i planen.

Ikke en del af budgettet, men en del af konstitueringen, er der fortsat et ønske om at få belyst behov og muligheder for en bedre kollektiv trafik – ikke kun i Smørum, hvor de også har problemer, men i hele Egedal.

Der er altid noget der skidt og noget der er godt. Men i konservative er vi glade for at være med i budgettet. Vi har fået indflydelse – også de næste ti år, på nogle store og meget spændende opgaver, som vi glæder os til at være med til at løse.

Slutteligt vil jeg sige tak for samarbejdet med alle partier gennem 32 timers forhandlinger – fordelt på alle døgnets timer og ofte i fere dage i træk.
Tak til administrationen – både dem vi så og ikke mindst dem der bag kulisserne sørgede for alt, fra print, svar på spørgsmål, beregninger og uanede mængder kaffe, the og vand. Tak I har været fantastiske.

Og med disse ord anbefaler Det konservative Folkeparti, at det foreliggende forslag til budget for 2019 vedtages…
 

 

 

 

This entry was posted in Lars Falk Hansen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.