Kandidat præsentation

Charlotte Haagendrup
50 år
Gift, 4 børn i alderen 17 – 29 år. 2 børnebørn
Socialrådgiver
Søholmvej 13, 3650 Ølstykke
Tlf: 2083 1113
Næstformand for kultur- og erhvervsudvalget, medlem af Social- og sundhedsudvalget og børn- og skoleudvalget.
Frivillighed: Medarrangør af Egedal for alle, flygtningeven og Natteravn.
Det skal være så attraktivt at bo i Egedal, at vi ønsker at blive her HELE livet.
Det derfor vigtigt for mig, at vi får balance i indtægter og udgifter I Egedal kommune. Så vi får råd til både det vi skal - kerneopgaverne, og det vi gerne vil – ønske opgaverne.
Det skal være meget mere attraktivt at drive virksomhed i Egedal. Flere og større virksomheder skal også ønske at være i Egedal
De frivillige i Egedal gør et kæmpe arbejde, det er engagerede borgere, der lægger et stort arbejde i de mange lokale frivillige foreninger. De skal have gode forhold og gerne bedre muligheder for fremadrettet udvikling.
De borgere, der har brug for hjælp, skal have det. Uanset om det er børn, unge eller ældre. Også disse borgere skal ønske at bo i Egedal.
For unge, der ønsker at blive boende i Egedal efter endt skolegang og/eller under uddannelse, er det svært. Vi mangler boliger til unge.
Ungdomsskolen skal fortsat udvikles, så den også fremadrettet kan styrke vores unge mennesker i en vigtig tid.
Dagsinstitutionstilbud og skoler. Der skal være et reelt valg i daginstitutionerne. Skoler med forskellige profiler. Elever inddrages meget mere i deres hverdag, end tilfældet er nu. Mindre bureaukrati (kun hvis det giver mening). Meget mere vidensdeling skoler og elever imellem.

Niels Lindhardt Johansen
61 år
Gift, 2 børn, 1 barnebarn
Chefkonsulent, økonom

I byrådet siden 2006, har været medlem af plan-udvalg, familieudvalg, skoleudvalg, erhvervs- og beskæftigelsesudvalg, økonomiudvalg, og bevillingsnævn

Vestagervej 25
Ganløse
3660 Stenløse
30 25 00 02
Levende landsbyer og bæredygtige byer er sammenhængskraften i Egedal Kommune.
Det er i de enkelte bysamfund, at livet leves, børnene er i vuggestue og børnehave eller bliver passet i dagpleje. Det er i det enkelte bysamfund, at børnene går i skole, går til fritidsaktiviteter, at foreningslivet blomstrer. Det er i det lokale, at man føler sig tryg.
Vi skal værne om det lokale miljø. Derfor skal vi have lokale skoler, også i Veksø og Slagslunde, med lokal forældreindflydelse. Jeg siger nej tak til central ensretning af skolerne, men ja til forskellighed og lokal egenart.
Vi skal have et levende kultur-, fritids- og sportsliv i vores byer. Biblioteker i alle større bysamfund, som i dag.
Vi skal sikre trygge forhold for vores børn og ældre. Vi skal have sikre skoleveje: børn før biler.
Vi skal have flere cykelstier, der binder kommunen sammen på tværs og gør det muligt at cykle sikkert til og fra arbejde.
Vi skal sikre en anstændig ældrepleje og hjemmehjælp, og der skal være gode normeringer og bygningsforhold i vores daginstitutioner.
Når Egedal skal udbygges, skal det bestræbes, at det sker med nul-energibyggeri. Vi skal tænke grønt og energieffektivitet, vi skal beskytte vores miljø.
Dette kræver en sund økonomi, hvor vi prioriterer kerneopgaverne og bruger kommunens penge fornuftigt.

Lars Falk Hansen, 57 år.
Gift, 1 barn.
IT Chef
Stenlillevej 77
3660 Stenløse, Tlf: 23 888 400
Bestyrelsesformand FDF Stenløse - Veksø
Bestyrelsesmedlem i Foreningen af It Ledere i Danmark
Når jeg er konservativ, er det fordi jeg tror det er afgørende for vores lands fremtid at bevare de historiske og kulturelle værdier, som binder os sammen som danskere, men samtidigt at gribe de muligheder der ligger for at bringe vores samfund videre.
Jeg ønsker desuden, at vi skal arbejde for den størst mulige grad af frihed for det enkelte menneske.
Derudover tror jeg som konservativ, at vi skal hjælpe de mennesker i vores samfund, som ikke har ressourcer, eller personligt netværk til at klare sig selv.
Vi skal have styrket de kommunale medarbejders mulighed for kommunikation med borgerne, ved at gennemføre et servicetjek, så borgerne føler sig velkomne og godt behandlet, uanset om dialogen er elektronisk eller personlig, også når de får afslag.
Borgerne skal føle at de har fået en smidig, effektiv og retfærdig behandling i kommunen.
Vi skal sikre kommunens pensionister tilstrækkelig støtte i dagligdagen, og værdige forhold, ved et eventuel ophold på plejehjem.
Sikre gode, stabile og forudsigelige forhold for erhvervslivet i Egedal Kommune.
Tidligere konservativ Finansminister Poul Møller udtalte allerede i 1967 at pengene ligger bedst i borgernes lommer. Dette skal vi huske på i ethvert tiltag som gennemføres i kommunen.
Sikrer udvikling i kommunen for både erhvervsliv og borgere, med brug af langsigtet planlægning, grønne tiltag og inddragelse af borgerne, og med et minimum af bureaukrati.
Da rigtig mange pendler ud af kommunen, for at komme på arbejde, skal vi sikre, at den kollektive trafik virker, og at der er tidssvarende parkeringsmulighed ved stationerne.

Dan Haugbøl
Råbroparken 30, 2765 Smørum
Director QA/RA & Information sikkerhed
Næstformand i Egedal IdrætsFællesskab (EIF) og områdeformand for Bysamfund Smørum
dan@haugboel.dk
55 år
Gift, 2 voksne børn

I byrådet vil jeg arbejde for:

• Egedals borgere i centrum i deres egen bydel, jeg vil gøre hvad jeg kan for at sikre, kommunale tiltag skaber værdi for borgerne. Egedal kommune skal være et sted, hvor man er stolt af at bo med plads til alle. Egedal Kommune skal være til for borgerne og kommunen skal varetage borgernes interesser med en høj grad af professionalisme. Vi har alt for mange sager hvor Egedal kommune står til dumpekarakter.
• At skabe og vedligeholde de bedst mulige rammer for et sundt kultur- idræts- og fritidsliv – for børn, unge og ældre.
• Nærhedsprincippet skal tænkes ind i kommunale initiativer, jeg vil arbejde på, at vores borgere har mulighed for at benytte de faciliteter, der er tættes på egen bolig, uanset om disse er i egen kommune eller ej.
• Trafikregulering på Tværvej, max 70! Og ingen mulighed for overhaling


Charlotte Valentin, 52 år
Gift, 2 børn
Civilingeniør, projektleder
Smørum
Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget i Egedal, fordi jeg lægger vægt på de klassiske konservative dyder som ordentlighed og redelighed samt hjælp til dem, som har brug for hjælp.
Jeg vil arbejde på, at kommunens drift og økonomi bliver sund, så vi ikke skal igennem spareøvelser hvert eneste år.
Jeg vil arbejde for, at driften af kommunens bygninger, arealer og veje sker fornuftigt, så vores værdier fastholdes.
Jeg vil arbejde for, at Egedal Kommune får udarbejdet en støjhandlingsplan, så håndtering af støj kommer på dagsordenen på lige fod med øvrige miljøhensyn.
Jeg vil arbejde for, at skoler, institutionen og plejehjem får fornuftige rammer, som vi kan være glade for og stolte af.
Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde på at fastholde og styrke vores mange bysamfund. Der er/har været tendens til, at alt skal foregå omkring det nye rådhus.

Mathias Guhle Nielsen, 20 år
Single, ingen børn
Lærling som industritekniker, Studerer HF Enkeltfag på VUC
Stenløse
De seneste tilfredshedsundersøgelser vedr. den kommunale service viser, at der er rigelig plads til forbedring i kommunen. Derfor stiller jeg op for de Konservative i Egedal, fordi vi på mange parametre kan gøre det bedre - blandt andet ved at mindske centraliseringen og bevare de kultursteder som skaber et godt foreningsliv. Det er til glæde for alle generationer i kommunen.

Derudover skal vi have mere fokus på de unge. Egedal Kommune skal være et attraktivt sted for de unge at bo, og derfor skal der gives et incitament til at blive her. Der er derfor et stærkt behov for boliger til unge og jeg synes det er ærgerligt, at der er så mange der flytter til København efter de er blevet studenter.
Dernæst vægter jeg vores erhvervsliv meget højt. Jeg arbejder til dagligt på en maskinfabrik nær Søsum, og de har valgt Egedal Kommune på baggrund af de skønne naturomgivelser. Vi kan som kommune være stolte over de smukke omgivelser vi har, og det skal også være noget vi i fremtiden skal promovere, hvis vi skal have flere virksomheder til kommunen.

Ricky Kofoed-Madsen
46 år
Gift, 2 – 2 børn
IT Arkitekt
Egernvej 5, 3650 Ølstykke
Tlf. 25 18 76 05
I gennem de sidste mange år, har jeg haft stor kontakt med Folkeskolen i Egedal kommune. Jeg har være med i diverse kontraktforældreråd, er med i Skolebestyrelsen i Distrikt Ølstykke og er næstformand i Ung Egedal.
Igennem disse kontaktflader har jeg fra første hånd observeret hvilke udfordringer - og styrker – der findes indenfor Folkeskolen i Egedal.
Vores Folkeskole er vigtig. Og vores daginstitutioner er vigtige.
Det er vigtigt, at der afsættes de fornødne ressourcer så tidligt som muligt. Forebyggelse er både bedre og billigere end helbredelse.
Der har været diskuteret meget omkring Folkeskolen i Egedal. Ingen tvivl om, at Folkeskolen har været udsat for et massivt pres siden den nye skolestruktur. Det vil være et af mine mål, at give Folkeskolen FRED i en periode.
Et andet mål vil være, at kigge på normeringerne i vores institutioner. Det skal sikres, at der er de fornødne ressourcer til at fange udfordringer i tide. Det koster mindre på den lange bane, at lave en tidlig indsats.
Og sidste men ikke mindst – og absolut det sværeste. Kommunens økonomi skal hænge sammen.

Jimmy Bernard
Lærkevej 61, 3650 Ølstykke
Mob. 41 44 50 46
Jeg er 58 år og bor sammen med Tina. Vi har tilsammen 4 drenge i alderen 25 – 35 år og det første barnebarn er netop ankommet.
I de sidste 33 år har jeg boet i Ølstykke. Jeg har været virksomhedsejer i de fleste af mine arbejdsår.
Min fritid bruger jeg i Ølstykke Fodbold Club. De sidste 8 år har jeg været formand for klubben. Dette arbejde har givet mig et rigtig godt netværk i kommunens idrætsliv - men også i det kommunale regi.
Vi er også flere, som mener, at jo bedre vilkår virksomhederne har, jo bedre vil de klare sig i konkurrencen med andre. Det vil også gøre det muligt for virksomhederne at udvide, både med hensyn til ydelser og ikke mindst med flere medarbejdere, hvilket jo vil være til gavn for både kommunen og samfundet som helhed.
Jeg mener til slut, at åbenhed og bedre samarbejde på tværs af partierne er meget vigtig for at få kommunen til at hænge sammen som en stor kommune. Dette vil også gøre det nemmere at få løst de forskellige problematikker og behov, der jo løbende opstår i kommunen på de fleste områder.


Peter Dreyer, 52 år
Gift, 2 drenge
Civilingeniør. Freelance
Stenløse
Mailadresse: peterdreyer@live.dk
Jeg vil i byrådet arbejde for:
1. Godt samarbejde med alle partier, medlemmer af kommunalbestyrelsen.
2. Kvalitet og god service i alle kommunale institutioner, især vuggestuer, børnehaver, og skoler. De unge er fremtiden.
3. Der skal af hele kommunalbestyrelsen sættes måltal for indbyggernes tilfredshed. Det er beskæmmende hvor lavt Egedal ligger. Det må og skal der arbejdes med i hele rådhuset, og hos alle kommunalt ansatte.
4. Kommunen skal have måltal for mange flere funktioner.
5. Din skat skal ikke spildes på konsulenter udefra, men mere satses på flere ERFA grupper sammen med andre kommuner, og gerne fælles indkøb af materialer.
6. Kommunal bestyrelsen skal varetage kommunal politik, ikke landspolitik.
7. Kommunen er stor, så når der bygges centrale institutioner, skal det være nemt og sikkert at komme frem og tilbage, både til fods, cykel, og bil. Derfor vil jeg arbejde for at der ikke laves nye boligkvarterer og dem der er skal have lys på veje, stisystemer og andre transportveje.
8. Der skal være bedre kommunikationsmuligheder mellem brugere af kommunale tilbud og de ansatte i kommunen. Her kunne en digital platform måske være en mulighed.
9. Mere åbenhed. Ex. Det skal være ligetil at se hvad alle politikere har i løn for alt kommunalt arbejde, så undgås mytedannelser, og du kan se om de penge du giver ud i kommuneskat er givet godt ud.

Allan Vendelbo
62 år
Gift - 2 børn og 1 barnebarn
Seniorkonsulent
Nørrekærvej 5, Stenlille, Stenløse
”Borgernes Egedal” er min vision og motivation for at stille op til Byrådet. Egedal Kommune er i bund, når vi ser på borgernes og virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service. Oplevelsen er bureaukrati og et Byråd, som ikke lykkes med dialogen. Sådan bør det ikke være.
Jeg har været kommunaldirektør i 20 år. Jeg ved, det kan være anderledes.
Egedal skal kendes på, at kernevelfærden er i fokus og løses med kvalitet og effektivitet. Dagtilbuddene skal fortsat udvikles. Skolerne skal fungere bedre. Vi skal behandle de handicappede værdigt og vore ældre kan med rette forvente større fokus på ældreområdet. Vores infrastruktur trænger også til en kærlig hånd. Jeg vil arbejde målrettet på, at Byrådet øger sit fokus på kernevelfærden og prioriterer kvalitet og effektivt.
Egedals økonomi er presset. Det kan ikke ses på serviceniveauet. Et budget på 2,4 mia. kroner rummer muligheder. Min erfaring siger mig, at der er muligheder for at skabe mere kvalitet og udvikling indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
”Borgernes Egedal” kommer ikke af sig selv. Det forudsætter et Byråd, der sætter borgere og virksomheder i fokus og som lytter til og forstår borgere og virksomheder – det vil jeg gøre mit yderste for i det ny Byråd!

Nikolaj Christoffer Lundsteen
Slagslunde
44 år Officer
Gift 2 teenagedrenge
Jeg har været involveret i brugerbestyrelserne omkring de institutioner og skoler, hvor mine børn har haft deres hverdag. I arbejdet var jeg fokuseret på det, som vi skulle til at skabe med respekt for det, som vi kom fra. Jeg er involveret i foreningsarbejdet omkring Slagslunde-Ganløse IF, hvor jeg er formand for klubben og træner for et par hold.
Jeg er værdiorienteret med en pragmatisk orientering til at opnå resultater. Jeg har en klar ide om, hvor jeg vil hen, og hvor langt jeg vil strække mig for at nå derhen, og hvor meget jeg er villig til at give køb på.
Åbenhed, nærhed og tryghed er mine tre vigtigste værdier.
Egedal Kommune er mere end de tre store byer. Egedal Kommunes styrke ligger i at ”de tre store” komplimenteres af stærke lokalmiljøer. Egedal adskiller sig netop ved at kunne tilbyde intimiteten og nærheden fra de små landsbyer i samspil med de større byer og i sammenhæng med København. Denne sammenhængskraft skal styrkes ved decentralisering og styrkelse af lokalmiljøerne.
Flere ældre borgere, børn, handicappede eller borgere med særlige behov er ikke en risiko. Men det er manglende tilflytning af ressourcestærke familier. Det er en risiko, at de lokale virksomheder flytter væk, fordi de ikke kan virke i kommunen. Det er her vi skal satse, så får vi automatisk råd til alt det andet.
Min ambition for Egedal Kommune:
• Egedal Kommune skal være Nordsjællands bedste ”bo-og-leve” kommune
• Egedal Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune
• Egedal Kommune skal være Danmarks bedste Veteran-kommune
• Egedal kommunes nuværende skatteniveau skal fastholdes
• Der skal skabes flere lokale jobs, derved øges kommunens indtægtsgrundlag


Ingrid Bay, 69 år
Gift, 2 børn, 4 børnebørn
Bibliotekar
Veksø
Skolevæsnet i kommunen er en meget vigtig faktor for den enkelte familie og for kommunens renomme. Alfa og omega for en god uddannelse er en god skolegang. Forældrene spiller en stor og aktiv rolle, men det er også vigtigt, at kommunen giver lærerne og skoleledelserne den bedst mulige opbakning på alle punkter, så de kan koncentrere sig om deres primære opgave, at opmuntre det enkelte barn til at yde sit bedste samt give eleverne den nødvendige viden.
Jeg har med ængstelse læst om forslag til yderligere besparelser på ældreområdet. Det går ikke! Det er faktisk udtryk for dårlig økonomi, hvis man fratager ældre borgere den nødvendige hjælp til selvhjælp. Besparelser kan bevirke større udgifter, fordi en sårbar ældre kommer til skade p.g.a. manglende pleje.
Jeg bor i Veksø, hvor Borgerlauget har drøftet Veksøs udvikling. De fleste borgere i Veksø er glade for at bo i den lille by, og vil også gerne blive boende i den tredie alder, men der mangler boliger, der er velegnede for denne gruppe. Veksø er ikke den eneste af de små landsbysamfund/bysamfund, Egedal er stolte af, det er derfor en vigtig opgave at understøtte disse.
Egedal har p.t. et rigt kulturliv. Kulturlivet koster ikke meget at vedligeholde, men er med til at samle kommunens borgere og give indhold i mange menneskers liv.
Der er ingen tvivl om, at økonomien i kommunen er under pres, men der måske grund til at undersøge om fordelingerne af kontiene i budgettet svarer til den virkelighed, man politisk ønsker, at de skal afspejle.

Comments are closed.