Valgprogram

Kommunalvalg 2017

VALGPROGRAM EGEDAL

En kommune i fremdrift og udvikling med fokus på borgernes trivsel og velfærd

Handlekraft, visioner og sund fornuft. Samarbejde. Tæt på dig og dine. Det Konservative Folkeparti vil værne om den enkelte borgers og families frihed, privatliv og rettigheder. Og vi vil vægte det personlige ansvar – ansvaret for eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden og for fællesskabet.

Men som konservative mener vi også, der skal være en effektiv og fleksibel offentlig sektor og ikke mindst ordentlig omsorg og hjælp både i offentligt og privat regi til dé, der har reelt behov.

Gode vilkår for børnefamilierne og en velfungerende folkeskole er afgørende for at ruste nye generationer bedst muligt til fremtiden. For konservative er dette vigtige mærkesager.

Meningsfyldte fritidstilbud, og et levende idræts-, kultur- og foreningsliv skaber sammenhold, glæde og fællesskab. Derfor skal vi støtte det frivillige arbejde og fortsat sikre de bedst mulige vilkår og rammer.

Driftige og velfungerende virksomheder skaber indtjening og lokale arbejdspladser – en fordel for os alle. Som konservative ønsker vi derfor, at det lokale erhvervsliv skal sikres bedst mulige vilkår, så vi både bevarer og tiltrækker nye virksomheder til kommunen. Og vi vil støtte og fremme det private initiativ mest muligt.

Vi skal fortsat være en grøn kommune og værne om kommunens store landskabsmæssige værdier og vore mange historiske lokalmiljøer. Men vi skal også sikre os, at nye miljøkrav indføres i et tempo og under former, der er rimelige for de berørte borgere og virksomheder.

Som konservative er det vor grundlæggende opfattelse, at kommunen skal være til for borgernes skyld – og ikke omvendt.

Kommunen skal yde dén service, borgerne og virksomhederne har brug for og overflødig administration undgås, ligesom kommunen i løbende dialog med borgerne skal være lydhør overfor deres synspunkter og behov.

Kommunen skal have en sund økonomi, hvor tæring sættes efter næring.  Skatter og afgifter skal derfor holdes nede på et absolut minimum.

En kommune tæt på borgerne

Egedal Kommune består af fem større bysamfund og flere lokalmiljøer. Det Konservative Folkeparti ønsker at bevare disse som levende lokalsamfund og en del af vor fælles styrke og identitet.

Skoler, daginstitutioner, plejehjem, idrætsanlæg, biblioteker, kultur- og forsamlingshuse skal derfor være tæt ved borgerne. Det styrker det lokale miljø og fællesskab. Det Konservative Folkeparti ønsker derfor kun at samle kommunens institutioner og tilbud, hvor det vil være i alles interesse.

 • Rådhus og sundhedshus ved Egedal station såvel som øvrige kommunale institutioner og tilbud skal have borgervenlige åbningstider, der passer til borgernes hverdag
 • Alle borgere skal sikres digital adgang til det offentlige uden, at det nødvendigvis skal påføre den enkelte borger øgede udgifter. Derfor skal der være mulighed for PC-adgang på rådhuset og i bibliotekerne, og mulighed for vejledning i brugen heraf for både yngre og ældre
 • Kommunens opgaver skal løses bedst og billigst for borgerne, og overflødige udgifter undgås. Borgerne skal have bedre service eller spare penge. Også, hvis det kræver øget effektivisering, administrative besparelser eller udlicitering af opgaver til private virksomheder
 • Borgerne skal informeres og høres i flest mulige anliggender, hvor nye kommunale tiltag har betydning for større grupper af borgere, og deres synspunkter skal tages alvorligt og tillægges vægt

Folkeskolen – Danmarks fremtid

Folkeskolen har altid været Det Konservative Folkepartis mærkesag. Vi var initiativtagere i byrådet til at få afklaret mål og indhold for vor folkeskole, før der blev taget stilling til eventuelle skolelukninger.

 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for en folkeskole på højt fagligt niveau, og vi vil bevare de lokale skoler, hvor elevtal, faglighed og økonomi gør det bæredygtigt
 • Vore skoler skal have tidssvarende rammer, faciliteter og undervisningsmaterialer, og eventuelle rationaliseringsgevinster skal komme eleverne og undervisningen til gode
 • Egedals skoler bør tilrettelægge arbejdet således, at alle elever udfordres og udvikles, og der skal sikres ressourcer til, at inklusionsarbejdet ikke går ud over de øvrige elever
 • Egedals skoler skal i et samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere sikre trivsel for alle elever.  Mobning må ikke finde sted
 • Forældre og børn skal selv bestemme over deres fritid.  Vi mener, at lektiecaféer skal være et frivilligt tilbud og ikke et tvungent krav.  Skoledage bør ikke være så lange, at de hindrer deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningsliv

Et godt børne- og ungeliv

Egedal skal både være en attraktiv kommune for børnefamilier og en kommune, der kan fastholde sine unge borgere.  Det vil samtidig sikre, at vi kan bevare et solidt skattegrundlag og sikre de grundlæggende velfærdsydelser for alle borgere.  Vi skal derfor til stadighed arbejde for at sikre gode forhold for børn og unge igennem hele deres opvækst.

Forskning viser, at en tidlig indsats i vuggestue og børnehave forebygger mistrivsel i uddannelsessystemet og samfundslivet i almindelighed.  Det gælder desuden her som andre steder, at det er bedre at forebygge end at helbrede.

 • Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for, at der så tidligt som muligt iværksættes en udredning af det enkelte barn, så evt. støtte kan indsættes rettidigt
 • Det Konservative Folkeparti ønsker, at dagplejen bevares, forældrene skal have størst mulig valgfrihed. Ikke alle børn trives i en stor institution
 • Der skal fortsat være klubtilbud for vore folkeskoleelever efter skoletid
 • Det Konservative Folkeparti vil undersøge muligheden for at give særligt udfordrede og belastede børn mulighed for et gratis introduktionstilbud til en frivillig fritidsaktivitet
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for flere ungdomsboliger og bedre transport-muligheder til uddannelsessteder, så det er muligt for de unge at blive i kommunen
 • Det Konservative Folkeparti vil sikre, at såvel SSP som Natteravnene har gode forhold

En bred vifte af fritids- og kulturtilbud

Et levende og mangfoldigt idræts-, kultur- og foreningsliv for alle aldersgrupper er med til at gøre det attraktivt at være borger i Egedal.

Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at der fortsat skal være gode vilkår og rammer for fritidslivet i kommunen, ligesom de frivillige lederes og initiativtageres indsats aktivt skal støttes.

 • Muligheden for at bade og svømme i Ølstykke, Ganløse og Smørum skal bevares
 • Der bør fortsat sikres gode indendørs og udendørs rammer for spejdere og FDF’ere
 • Det er en mærkesag for Det Konservative Folkeparti, at bibliotekerne i Ølstykke, Smørum, Stenløse og Ganløse bevares samt, at Græstedgård bevares som kultur- og aktivitetssted
 • Det Konservative Folkeparti vil desuden arbejde for, at alle kulturelle foreninger (kunst, musik, drama, aftenskoler m.m.) stadig har gode rammer, der af aktive frivillige kan fyldes ud med spændende oplevelser

En god kommune – også for ældre og handicappede

Ældre, handicappede, veteraner og andre borgere med særlige behov for hjælp og støtte fra samfundets side er medborgere, hvis værdighed, rettigheder og ansvar skal respekteres på lige fod med alle andre borgeres.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti arbejde for at udbygge tilgængelighed og adgangs-forhold overalt i det offentlige rum, så alle borgere både får mulighed for et aktivt fritidsliv og adgang til sundhedshus, rådhus og borgerservice.

 • Der skal fortsat være et solidt, socialt sikkerhedsnet til de borgere, som af forskellige årsager bliver ramt på deres arbejdsevne og mobilitet, så vi sikrer den bedst mulige livskvalitet for alle gennem en tidlig indsats
 • Vi skal udvikle tilbud og tilbudsbredde til de handicappede. Både lokalt i Egedal og i samarbejde med andre kommuner
 • Ældre og handicappede, som ønsker at forblive i deres hidtidige bolig, skal i videst mulig udstrækning sikres praktisk og økonomisk mulighed herfor
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at Egedal gennem et godt omsorgsarbejde kan opnå det officielle prædikat: En demensvenlig kommune
 • Udbygningen med boliger skal fortsætte.  Der skal både være ejer-, andels- og almene boliger, og der skal sikres de nødvendige offentlige institutioner og tilbud i de nye boligområder. Det Konservative Folkeparti mener, at det skal være muligt, at også private etablerer seniorboliger, plejecentre og ældrecentre, der tilgodeser fremtidens behov
 • Det Konservative Folkeparti ønsker fleksible og prisrigtige tilbud for levering af mad og hjemmehjælp
 • Det Konservative Folkeparti ønsker, at Egedal skal opleves som en veteranvenlig kommune. I forbindelse hermed bør der udpeges en veterankoordinator i administra-tionen med ansvar for kontakt og formidling af hjælp til dé af vore veteraner, der måtte have behov herfor

Velholdte og sikre veje og cykelstier

Vel vedligeholdte og sikre veje for både kørende og gående trafik er vigtigt. Derfor var Det Konservative Folkeparti også fortalere for øget bevilling til vejvedligeholdelse i kommunen.

Det Konservative Folkeparti ønsker endvidere ikke, at større nye vejføringer og vejanlæg skal skæmme eller ødelægge vore naturværdier og boligområder og vil aktivt kæmpe mod, det sker.

 • Det Konservative Folkeparti vil derfor kæmpe imod anlæg af B 5, som vil ødelægge store områder i Egedal, og hvis trafikmæssige betydning er mere end usikker
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde intenst for, at tilkørselsvejene til kommende forlængelser af motorveje bliver anlagt så skånsomt som muligt for Egedals borgere
 • Det Konservative Folkeparti vil have etableret lys på cykelstien fra Veksø til Stenløse
 • Det Konservative Folkeparti ønsker en trafiksanering i bl.a. Ganløse og Søsum med hensyntagen til svage trafikanter og lokalmiljø
 • Det Konservative Folkeparti vil fortsat arbejde for at udbygge nettet af cykelstier og få afsat årlige midler til nye cykelstier og trafiksikkerhed
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at der i nye byområder etableres cykelstier
 • Det Konservative Folkeparti vil desuden generelt arbejde for, at de lokale småveje i kommunen af trafiksikkerheds- og miljømæssige årsager ikke overbelastes af intensiv eller tung trafik
 • Det Konservative Folkeparti vil også arbejde for, at trafikale støjgener begrænses mest muligt overalt i kommunen
 • Det Konservative Folkeparti ønsker en langtidsplanlægning af den løbende vedlige-holdelse af Egedals kommuneveje, så man ikke risikerer liv og lemmer på grund af huller og ødelagte vejkasser
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at der er busdrift mellem de forskellige bysamfund indbyrdes og til S-tog og rådhus samt en generel forbedring af busdriften
 • Det Konservative Folkeparti ønsker den hidtidige ordning med skolebusser opretholdt, da kort afstand til busstoppesteder ligesom de særlige hensyn til transport af børn ikke tilgodeses ved den ordinære busdrift
 • Det Konservative Folkeparti ønsker ligeledes ordningen med flextrafik opretholdt

 

Et driftigt erhvervsliv og høj beskæftigelse

I Egedal kan vi glæde os over at være én af de kommuner i landet, der har det højeste erhvervs- og beskæftigelsesniveau.  Det ønsker Det Konservative Folkeparti skal fastholdes. Vi ønsker samtidig yderligere at styrke det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

Virksomheder skaber arbejdspladser.  Arbejdspladser giver skatteindtægter.  Skatteindtægter skaber velfærd.  Velfærd gør kommunen attraktiv som bokommune.

Det er derfor en konservativ mærkesag, at kommunen ikke blot får en erhvervsvenlig profil, men også aktivt sikrer erhvervslivet gode forhold og yder virksomhederne den bedst mulige service.

 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at Egedal fører en erhvervsfremmende politik i løbende dialog med det lokale erhvervsliv, og vi ønsker sideløbende iværksat en koordineret offensiv for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at Egedal i fremtidige undersøgelser af kommunernes erhvervsvenlighed placerer sig markant bedre
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at kommunale myndighedsopgaver udføres, så alle virksomheder oplever en smidig og imødekommende behandling med den kortest mulige sagsbehandlingstid
 • Det Konservative Folkeparti ønsker i videst muligt omfang, at kommunen benytter sig af lokale virksomheder, såfremt dette er økonomisk og konkurrencemæssigt forsvarligt
 • Erhvervslivets dækningsafgift skal afskaffes til gavn for virksomhederne, så de kan udvikle sig og skaffe flere arbejdspladser
 • Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at mobil- og bredbåndsdækningen i kommu-nen i væsentlig grad forbedres og udbygges således, at alle kommunens erhvervs-virksomheder i fuldt omfang får adgang til og kan drage fordel af både eksisterende og fremtidige digitale muligheder
 • Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke beskæftigelsen yderligere, så vore unge sikres lærepladser og vore ledige et job

 

En grøn kommune med store landskabsmæssige værdier

Egedals smukke naturområder og grønne miljøpolitik er vigtige aktiver for kommunen. Vi skal derfor ikke blot føre en aktiv miljøpolitik, men i videst mulig udstrækning også bevare og aktivt værne om de store landskabsmæssige værdier og historiske lokalmiljøer til kommende generationer.

 • Det Konservative Folkeparti er et grønt parti, og vi ønsker, at miljøpolitiske og klimamæssige hensyn og interesser indgår som en fast bestanddel i alle politiske beslutningsprocesser, hvor dette er relevant. Vi ønsker dog samtidig, at nye energi- og miljømæssige initiativer skal implementeres i et tempo og under former, så de berørte borgere og virksomheder ikke pålægges urimelige omstillingskrav og udgifter
 • Byplanlægning og lokalplaner skal sikre, at den fortsatte udbygning af by- og boligområder hverken belaster miljø eller klima, skæmmer naturen eller tilsidesætter hensynet til bevaringsværdige historiske miljøer og mindesmærker, ligesom Det Konservative Folkeparti er åbne overfor at arbejde for en træpolitik, som det kendes fra andre kommuner
 • De offentlige naturværdier skal i videst mulig udstrækning gøres tilgængelige for kommunens borgere og aktive naturbrugere, ligesom oplysningsaktiviteter omkring historie, miljø og natur generelt bør fremmes

 

Kommunens bygninger skal være velholdte og tidssvarende

Kommunens ejendomme repræsenterer store værdier. Deres tilstand har også stor betydning for brugerne, ligesom driftsomkostningerne er en stor post i kommunens budgetter.

 • Det Konservative Folkeparti ønsker derfor øget fokus på vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger, så de altid er i bedst mulig stand, har en formålstjenlig indretning og lever op til nutidige energi- og miljøkrav
 • Det Konservative Folkeparti ønsker samtidig, at de offentlige bygninger, der ikke længere skal anvendes, eller hvor omkostningerne til istandsættelse eller vedligehold overstiger det rimelige, skal afhændes hurtigst muligt

 

En moderne forvaltning for borgernemed gode forhold for de ansatte

Det skal være et bærende princip, at kommunen, dens institutioner og ansatte er til for borgernes og virksomhedernes skyld – og ikke omvendt.

Derfor skal enhver kontakt fra kommunens side til borgerne som udgangspunkt altid være båret af, hvad kommunen kan gøre for den pågældende borger eller erhvervsvirksomhed.

Administrationen i Egedal Kommune skal være serviceorienteret, lettilgængelig og lydhør for borgernes synspunkter og behov. Der skal derfor sikres en bred, fleksibel og brugervenlig ydelsesprofil samt hurtig og effektiv myndighedsbehandling med fokus på, at borgerne og virksomhederne får en positiv oplevelse af deres kontakt til det offentlige.

Kommunen skal desuden være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere, som skal have mulighed for at føle, at de har indflydelse i det daglige og mulighed for at gøre en forskel, ligesom unødvendig akademisering af administrationens jobfunktioner skal modvirkes.

 • Det Konservative Folkeparti ønsker, at kommunens service overfor borgere og erhvervs-liv forbedres og med brugeren i centrum udvikles på alle områder og niveauer
 • Det Konservative Folkeparti ønsker, at den enkelte medarbejder har størst mulig selvstændighed og ansvar.  Vi ønsker tillid frem for kontrol
 • Det Konservative Folkeparti ønsker, at der på alle områder og niveauer i forvaltningen løbende arbejdes med effektivisering af administrative rutiner, ligesom unødige tiltag og projekter bør undgås, så der kan frigøres flere ressourcer til varme hænder
 • Det Konservative Folkeparti kræver fortsat, at de kommunale tider til sagsbehandling nedsættes, og at borgerne indenfor maks. 8 dage får besked om, hvornår deres sag bliver behandlet og for så vidt muligt med angivelse af en gennemgående kontaktperson
 • Det Konservative Folkeparti vil derfor også arbejde for en effektiv organisatorisk struktur, en udviklings- og brugerorienteret daglig ledelse samt en moderne personale-politik med løbende tilbud om efter- og videreuddannelse, så kompetente og engagerede medarbejdere kan fastholdes og tiltrækkes
 • Det Konservative Folkeparti vil i samarbejde med borgere og erhvervsliv i øvrigt arbejde på at styrke Egedal Kommunes generelle serviceniveau, så kommunen i den kommende byrådsperiode placerer sig i den bedste femtedel i de løbende undersøgelser af kommunernes serviceniveau

Egedal Kommune skal have sund økonomi og rimeligt skattetryk

Egedal Kommunes økonomiske politik skal skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Tæring efter næring er en konservativ mærkesag. En økonomi i balance giver de bedste muligheder for at skabe tryghed og udvikling. Det vil også styrke kommunens muligheder for at imødegå fremtidens udfordringer.

Jordskatter og miljøafgifter er steget meget i de senere år og blevet en stor belastning for mange familiers budget – ikke mindst for boligejerne, hvor udgifterne stiger mere end den gennemsnitlige lønudvikling. Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at de lokale skatter og afgifter skal holdes nede på lavest mulige niveau.

 • Det Konservative Folkeparti vil fortsat arbejde for, at der i alle sammenhænge er fokus på en sund og ansvarlig økonomi
 • Det Konservative Folkeparti ønsker, at kommunens midler i størst muligt omfang bruges på de velfærdsmæssige kerneydelser og ikke på dyre unødvendige brandingprojekter og eksterne konsulenter
 • Det er en mærkesag for Det Konservative Folkeparti at holde skatter og afgifter nede
 • Det Konservative Folkeparti ønsker også, at energi-, forbrugs- og affaldsafgifter, for så vidt kommunen har indflydelse på disse, skal holdes på lavest mulige niveau både for borgere og erhvervsvirksomheder
 • Det Konservative Folkeparti vil desuden arbejde for, at konkurrenceudsættelse og udlicitering bruges overalt, hvor kvaliteten kan sikres.  Vi skal forvalte skatteborgernes hårdt tjente penge med respekt
 • Affaldsordninger skal være lige for alle med frit valg og lige betaling uanset adresse, ligesom kommunens genbrugspladser i Ølstykke og Smørum skal bringes op til samme standard, som for nylig er tilvejebragt på Stenløse Genbrugsplads ved Toppevad
 • Eventuelle besparelser ved sammenlægninger og rationaliseringer af kommunale drifts- og forsyningsvirksomheder skal komme brugerne til gode

 

 

 

Comments are closed.