Valgprogram


De Konservative i Egedal Kommune

Kommunalvalg 2013

Det vil De Konservative i Egedal

Handlekraft, visioner og sund fornuft. Samarbejde. Tæt på dig og dine. De Konservative vil værne om den enkelte borgers og families frihed fra offentlig indblanding i privatlivet. Og vi vil vægte det personlige ansvar – ansvaret for eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden og for fællesskabet.

Men som konservative mener vi også, der skal være effektiv og fleksibel offentlig omsorg og hjælp til dé, der har reelt behov. Både i offentligt og privat regi.

Gode vilkår for børnefamilierne og en velfungerende folkeskole er afgørende for at ruste nye generationer bedst muligt til fremtiden. For De Konservative er dette således vigtige mærkesager.

Meningsfyldte fritidstilbud, og et levende idræts-, kultur- og foreningsliv skaber sammenhold, glæde og fællesskab. Derfor skal vi støtte det frivillige arbejde og fortsat sikre gode vilkår og rammer for de aktive.

Driftige og velfungerende virksomheder skaber indtjening og lokale arbejdspladser – en fordel for os alle. Som konservative ønsker vi, at det lokale erhvervsliv skal sikres bedst mulige vilkår, så vi både bevarer og tiltrækker nye virksomheder til kommunen. Og vi vil støtte og fremme det private initiativ mest muligt.

Vi skal være en grøn kommune, og vi skal værne om kommunens store landskabsmæssige værdier og vore mange historiske lokalmiljøer. Men vi skal også sikre os, at nye miljøkrav indføres i et tempo og under former, der er rimelige for de berørte borgere og virksomheder.

Som konservative er det vores grundlæggende opfattelse, at kommunen skal være til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Kommunen skal yde dén service, borgerne og virksomhederne har brug for, og den skal i løbende dialog med borgerne udvise imødekommenhed overfor deres synspunkter og behov.

Skatte- og afgiftsstigninger skal derfor også holdes nede på et absolut minimum, og kommunen skal have en sund økonomi, hvor tæring sættes efter næring.

 

En kommune tæt på borgerne

Egedal Kommune består af fem større bysamfund og flere lokalmiljøer. De Konservative ønsker at bevare disse som levende lokalsamfund. Men vi arbejder samtidig målrettet for at skabe en fælles kommunal identitet og sammenhæng uden at tilsidesætte lokalsamfundenes værdier og selvstændige kultur. Mangfoldigheden bør være fælles styrke.

Skoler, daginstitutioner, plejehjem, idrætsanlæg, biblioteker, kultur- og forsamlingshuse skal derfor være tæt ved borgerne. Det styrker det lokale miljø og fællesskab.

 • Det nye rådhus ved Egedal station skal have borgervenlige åbningstider, der passer til borgernes hverdag
 • Alle borgere skal sikres digital adgang til det offentlige uden det nødvendigvis skal påføre den enkelte borger øgede udgifter. Derfor skal der være mulighed for PC-adgang på rådhuset og i bibliotekerne, og mulighed for vejledning i brugen heraf for både yngre og ældre
 • De Konservative kræver fortsat, at der opføres en helt ny daginstitution i Smørum
 • Kommunens opgaver skal løses bedst og billigst for borgerne. Også, hvis det kræver udlicitering af opgaver til private virksomheder. Men det er borgerne, der skal spare penge eller have bedre service – ikke kommunen
 • Borgerne skal informeres og høres i flest mulige anliggender, hvor nye kommunale tiltag har betydning for større grupper af borgere

 

Folkeskolen – Danmarks fremtid

Folkeskolen har altid været De Konservatives mærkesag. Vi var initiativtagere i byrådet til først at få afklaret mål og indhold for vor folkeskole, før der blev taget stilling til eventuelle skolelukninger.

 • Folkeskolereformen skal gennemføres i tæt dialog med forældre og medarbejdere
 • De Konservative vil arbejde for en folkeskole på højt fagligt niveau, og vi vil bevare de lokale skoler, hvor elevtal, faglighed og økonomi gør det bæredygtigt
 • Vore skoler skal have tidssvarende rammer, faciliteter og undervisningsmaterialer og eventuelle rationaliseringsgevinster skal komme eleverne og undervisningen til gode
 • Egedals skoler bør tilrettelægge arbejdet således, at alle elever udfordres og udvikles
 • Forældre og børn skal selv bestemme over deres fritid.  Lektiecaféer skal derfor være et frivilligt tilbud og ikke et tvungent krav

 

En bred vifte af fritids- og kulturtilbud

Et levende og mangfoldigt idræts-, kultur- og foreningsliv for alle aldersgrupper er med til at gøre det attraktivt at være borger i Egedal.

De Konservative ønsker derfor, at der fortsat skal være gode vilkår og rammer for fritidslivet i kommunen, ligesom de frivillige lederes og initiativtageres indsats aktivt skal støttes.

 • De Konservative vil have etableret en kunststofbane i Ganløse
 • Muligheden for at bade og svømme i Ølstykke, Ganløse og Smørum skal bevares
 • Der bør fortsat sikres gode indendørs og udendørs rammer for spejdere, FDF’ere og DUI’ere
 • Det er en mærkesag for De Konservative, at bibliotekerne i Ølstykke, Smørum og Ganløse bevares, og der oprettes et nyt bibliotek i Stenløse by
 • De Konservative vil arbejde for, at alle kulturelle foreninger (kunst, musik m.m.) stadig har gode rammer, der kan fyldes ud med spændende tiltag af aktive frivillige

 

En god kommune – også for ældre og handicappede

Ældre, handicappede og andre borgere med særlige behov for hjælp og støtte fra samfundets side er medborgere, hvis værdighed, rettigheder og ansvar skal respekteres på lige fod med alle andre borgere.

Derfor vil De konservative arbejde for at udbygge tilgængelighed og adgangsforhold overalt i det offentlige rum, så alle borgere både får mulighed for et aktivt fritidsliv og adgang til rådhus og borgerservice.

 • Der skal fortsat være et solidt, socialt sikkerhedsnet til de borgere, som af forskellige årsager bliver ramt på deres arbejdsevne og mobilitet, så vi sikrer den bedst mulige livskvalitet for alle gennem en tidlig indsats
 • Vi skal udvikle tilbud og tilbudsbredde til de handicappede. Både lokalt i Egedal og i samarbejde med andre kommuner
 • Ældre og handicappede, som ønsker at forblive i deres hidtidige bolig, skal i videst mulig udstrækning sikres praktisk og økonomisk mulighed herfor
 • Udbygningen med boliger skal fortsætte. Der skal både være ejer- og almene boliger. De Konservative vil opmuntre til, at også private etablerer seniorboliger, plejecentre og ældrecentre, der tilgodeser fremtidens behov
 • De Konservative ønsker fleksible og prisrigtige tilbud for levering af mad og hjemmehjælp

 

Velholdte og sikre veje og cykelstier

Ordentlige og sikre veje for både kørende og gående trafik er vigtigt for de konservative. Derfor var de konservative også primus motor for en øget bevilling til vejvedligeholdelsen i kommunen.

De konservative ønsker heller ikke, at større nye vejføringer og vejanlæg skal skæmme eller ødelægge vore naturværdier og boligområder og vil aktivt kæmpe mod, det sker.

 • De Konservative vil kæmpe imod anlæg af B 5, som vil ødelægge store områder i Egedal og hvis trafikmæssige betydning er mere end usikker
 • De Konservative i Egedal arbejder intenst for, at tilkørselsvejene til den kommende motorvej bliver anlagt så skånsomt som muligt for Egedals borgere
 • De Konservative vil have etableret lys på cykelstien fra Veksø til Stenløse
 • De Konservative vil have etableret en rundkørsel på A6/Maglemosen, så det farlige kryds bliver mere sikkert for trafikanterne
 • De Konservative kræver en trafiksanering i Ganløse med hensyntagen til svage trafikanter og lokalmiljø
 • De Konservative vil have en løbende vedligeholdelse af Egedals kommuneveje, så man ikke risikerer liv og lemmer på grund af huller og ødelagte vejkasser

 

Et driftigt erhvervsliv og høj beskæftigelse

I Egedal kan vi glæde os over at være den kommune i landet, der har det højeste erhvervs- og beskæftigelsesniveau.  Det ønsker vi konservative skal fastholdes.

Vi ønsker samtidig yderligere at styrke det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

Det er en konservativ mærkesag, at kommunen ikke blot får en erhvervsvenlig profil men også aktivt sikrer erhvervslivet gode forhold og yder virksomhederne den bedst mulige service.

 • De konservative vil arbejde for, at Egedal fører en erhvervsfremmende politik i løbende dialog med det lokale erhvervsliv, og vi ønsker sideløbende iværksat en koordineret offensiv for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen
 • De Konservative vil arbejde for, at kommunale myndighedsopgaver udføres, så alle virksomheder oplever en smidig og imødekommende behandling med den kortest mulige sagsbehandlingstid
 • De Konservative ønsker i videst muligt omfang, at kommunen benytter sig af lokale virksomheder, såfremt dette er økonomisk og konkurrencemæssigt forsvarligt
 • Særskatten på erhvervslivet (dækningsafgiften) skal afskaffes til gavn for virksomhederne, så de kan udvikle sig og skaffe flere arbejdspladser
 • De Konservative ønsker at styrke beskæftigelsen yderligere, så vore unge sikres lærepladser og vore ledige et job

 

En grøn kommune med store landskabsmæssige værdier

Egedals smukke naturområder og grønne miljøpolitik er vigtige aktiver for kommunen. Vi skal derfor ikke blot føre en aktiv miljøpolitik, men i videst mulig udstrækning også bevare og aktivt værne om de store landskabsmæssige værdier og historiske lokalmiljøer til kommende generationer.

 • De Konservative ønsker, at miljøpolitiske hensyn og interesser indgår som en fast bestanddel i alle politiske beslutningsprocesser, hvor dette er relevant
 • Byplanlægning og lokalplaner skal sikre, at den fortsatte udbygning af by- og boligområder hverken belaster miljøet, skæmmer naturen eller tilsidesætter hensynet til bevaringsværdige historiske miljøer og mindesmærker
 • De offentlige naturværdier skal i videst mulig udstrækning gøres tilgængelige for kommunens borgere og aktive naturbrugere, ligesom oplysningsaktiviteter omkring miljø og natur generelt bør fremmes

 

Kommunens bygninger skal være velholdte og tidssvarende

Kommunens ejendomsmasse repræsenterer store værdier. Dens tilstand har også stor betydning for brugerne, ligesom driftsomkostningerne er en stor post i kommunens budgetter.

De konservative ønsker derfor øget fokus på vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger, så de altid er i bedst mulig stand, har en formålstjenlig indretning og lever op til nutidige energi- og miljøkrav.

 • De Konservative ønsker, at de offentlige bygninger, der ikke længere skal anvendes, eller hvor omkostningerne til istandsættelse og vedligehold overstiger det rimelige, skal afhændes hurtigst muligt
 • De Konservative ønsker Smørum Rådhus’ byrådssal brugt som en spændende og attraktiv afrunding af Smørumcentret
 • De konservative mener, at Ølstykke Rådhus skal sælges til blandet bolig og erhverv

 

En moderne forvaltning med gode forhold for de ansatte

Det skal være et bærende princip, at kommunen og dens institutioner og ansatte er til for borgernes og virksomhedernes skyld – og ikke omvendt.

Administrationen i Egedal Kommune skal være serviceorienteret, lettilgængelig og lydhør for borgernes synspunkter og behov. Der skal sikres en bred, fleksibel og brugervenlig ydelsesprofil samt hurtig og effektiv myndighedsbehandling.

Egedal Kommune skal desuden være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere.

 • De Konservative ønsker, at kommunens service overfor borgere og erhvervsliv generelt skal styrkes og med brugeren i centrum udvikles på alle områder og niveauer
 • De Konservative kræver fortsat, at de kommunale tider til sagsbehandling nedsættes, og at borgerne indenfor maks. 8 dage får besked om, hvornår deres sag bliver behandlet og hvem, der er ansvarlig kontaktperson
 • De Konservative vil arbejde for en effektiv intern organisation, udviklings- og brugerorienteret daglig ledelse samt gode arbejdsforhold og en moderne personalepolitik med løbende tilbud om videreuddannelse og opkvalificering, så kompetente og engagerede medarbejdere kan fastholdes og tiltrækkes

 

Egedal Kommune skal have sund økonomi og lave skatter

Egedal Kommunes økonomiske politik skal skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Tæring efter næring er en konservativ mærkesag. En økonomi i balance giver de bedste muligheder for at skabe tryghed og udvikling. Det vil også styrke kommunens muligheder for at imødegå fremtidens udfordringer.

Energipriser, jordskatter og miljøafgifter er steget meget i de senere år og blevet en stor belastning for mange familiers budget – ikke mindst for boligejerne, hvor udgifterne stiger mere end den gennemsnitlige lønudvikling og hvor flere end tidligere er ramt af kortere eller længere ledighedsperioder.

De Konservative ønsker derfor, at de lokale skatter og afgifter skal holdes nede på lavest mulige niveau.

 • De Konservative vil fortsat arbejde for, at der er fokus på en sund og ansvarlig økonomi
 • Det vil være en mærkesag for De Konservative at holde skatter og afgifter nede
 • Affaldsordninger skal være lige for alle med frit valg og lige betaling uanset adresse
 • Nye energimæssige krav og nye miljøregler skal implementeres i et tempo og under former, så de berørte borgere og virksomheder ikke pålægges urimelige omstillings-krav og udgifter

 

Comments are closed.